Menu +

AVG

Algemene omgangs- en gedragsregels van “De Meer Zwemmers

 1. Als leden, vrijwilligers en bestuur zorgen we voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zowel (toekomstige) leden als huidige zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. We respecteren en houden ons aan de huisregels welke faciliteiten waar wij gebruik van maken, zoals zwembaden, hanteren.
 3. We onthouden ons ervan elk ander lid dan wel vrijwilliger te bejegenen op een wijze die de hij of zij in zijn waardigheid aantast.
 4. We respecteren teamgenoten, andere leden, vrijwilligers en officials zoals tijdwaarnemers en scheidsrechters en onthouden ons van negatief commentaar. We geven elkaar als lid en vrijwilliger positieve feedback.
 5. We zijn tot op een zekere hoogte benieuwd naar elkaars privéleven en doen hier geen negatieve uitspraken over.
 6. Elke vrijwilliger en lid onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van andere (toekomstige) leden.
 7. Een lid mag geen enkel ander lid op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 8. Indien een (toekomstig) lid of vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij of zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen dan wel de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
 9. In die gevallen waar de omgangsregels niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 10. Signaleert u ontoelaatbaar gedrag dan spreekt u de vrijwilliger of de bezoeker aan op dit gedrag.
 11. Constateert u gedrag dat in strijd is met de omgangsregels dan wel de gedragsregels voor vrijwilligers dan stelt u hiervan de vertrouwenspersoon c.q. het bestuur van op de hoogte.

Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het (toekomstige) lid zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan het lid te bejegenen op een wijze die de hij of zij in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de leden.
 5. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag geen enkel lid op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend zijn en met respect omgaan met leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamers of andere ruimtes waar de begeleider zonder toezicht van een andere begeleider zich kan begeven.
 8. De begeleider heeft de plicht het lid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij leden maar vooral de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen dan wel de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met leden, maar vooral minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met leden maar vooral minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

 • De vrijwilliger houdt zich aan de omgangsregels, gedragscode en kan na het aanvragen van een (verklaring Omtrent Gedrag) VOG deze overhandigen aan het bestuur.
 • De vrijwilliger is op de hoogte van zijn taken en verantwoordelijkheden en handelt hiernaar.

 

Overige bepalingen:

Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).

Wanneer vrijwilligers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. Indien vrijwilligers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun trainer , gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt die het bestuur in. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan de vrijwilligers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen:

 

 • gesprek met beschuldigde;
 • informatief gesprek met de politie;
 • instellen calamiteitenteam;
 • in gang zetten meldprocedure;
 • aangifte bij politie;
 • voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde;
 • veiligstellen en opvang van het slachtoffer;
 • informatie aan betrokkenen;

Voorlopige zwijgplicht na een melding

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en leden binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

 Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik

Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd?

 • Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?
 • Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand?

De Meer Zwemmers (DMZ)

Oktober 2020